Reklamačný poriadok

  1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť ADVEN s.r.o., sídlo: Pod Ostré 7085/20, Ružomberok 3, 034 03, IČO:  51209888 (ďalej len „Predávajúci„) je spoločnosť zaoberajúca sa predajom športového vybavenia, kedy na predajniach ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpe.

Kupujúci je spotrebiteľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a Predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred kúpou tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť ADVEN s.r.o. potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom prepravnom obale, nie je Kupujúci povinný Tovar prevziať. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má Kupujúci právo ju neprevziať, ktorú skutočnosť je Kupujúci povinný písomne oznámiť Predávajúcemu. Bez takéhoto oznámenia reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky nebudú akceptované.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, je Kupujúci oprávnený uplatniť Reklamáciu.

Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).

Vylúčenie podnikateľov 

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho – podnikateľa týkajúca sa vád tovaru je upravená v Obchodnom zákonníku SR.

  1. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predĺženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

Zľavnený tovar

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 

III. Záručné podmienky

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovené parametre. Tovar musí byť bez chýb a musí zodpovedať platným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Záruka sa nevzťahuje na vady, nedostatky a poškodenia tovaru, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebovania, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany Kupujúceho. Napr.:

  1. a) mechanickým poškodením tovaru,
  2. b) používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
  3. c) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
  4. d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď bol kupujúci povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.

Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. batéria, rôzne druhy osvetlenia a podobne) alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo počtom použitia, prípadne v počte vytlačených stan či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.

 

  1. Spôsob vybavenia reklamácie:

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, t.j. jeho dĺžka je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci, ktorý je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať ako tovar bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Záruka sa nevzťahuje na vady, nedostatky a poškodenia tovaru, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebovania, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany Kupujúceho.

Vybavenie reklamácie:

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:

(a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, príp. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,

(b) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, príp. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Náklady na odborné posúdenie

Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy Predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu, a to v lehote do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis chyby a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny v závislosti od charakteru chyby, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou „vybavenie reklamácie“, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa, príp. e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

  1. Súčinnosť kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej chyby a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).

Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý a v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie chyby.

Kupujúci je povinný prevziať si tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

  1. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 5. 2018.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.