Reklamačný poriadok

Kontaktné údaje na dodávateľa:
Názov: ADVEN s.r.o.
Sídlo: Pod Ostré 7085 / 20, 034 03 Ružomberok, Slovenská republika

IČO: 51209888
DIČ: 2120660927
IČ DPH: SK2120660927
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 68883/L

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK3302000000003908362056

Telefonický kontakt: +421 918 215522
E-mailový kontakt: info@ebikepoint.sk

PREVÁDZKA Ružomberok
Hollého 5350 / 13
034 01 Ružomberok
Telefón: +421 918 215 522
info@ebikepoint.sk

PREVÁDZKA Liptovský Mikuláš
Demänovská cesta 554/6A
031 01 Liptovský Mikuláš – Demänová
Telefón: +421 917 413 309
Email: jasna@ebikepoint.sk

PREVÁDZKA Košice
Krosnianska 1393/10
040 22, Košice III
Telefón: +421 907 280 320
Email: kosice@ebikepoint.sk

Zákaznícky servis: prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu
Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 12:00

V tomto reklamačnom poriadku je zhrnutý postup pri uplatňovaní reklamácií spotrebiteľmi a ich vybavovaní. Tento reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti ADVEN s.r.o.

Za čo nesieme zodpovednosť?

Spoločnosť ADVEN s.r.o. ako dodávateľ zodpovedá za to, že tovar má v dobe prevzatia odberateľom - spotrebiteľom a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilý k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu.

Dodávateľ zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky.

Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na tovar podľa kúpnej zmluvy je 24 mesiacov. Ak ide o dodanie použitej veci, záručná doba je 12 mesiacov.

Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené až do ukončenia reklamačného konania.
Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou veci, t. j. dobou, počas ktorej môže vec alebo jej súčasti pri správnom užívaní a údržbe vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a intenzite užívania, vydržať. Životnosť tovaru, resp. niektorých jeho častí, je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako je záručná doba.

Za aké poškodenia nezodpovedáme?

Za poškodenie tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia odberateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamácia nebude uznaná ako oprávnená ani v prípade, ak sa týka odškodnenia, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, alebo ak ide o použitú vec a poškodenie zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec alebo jej súčasti pri prevzatí odberateľom.

Ako postupovať po zistení poškodenia?

Bezodkladne po zistení poškodenia, ktoré chcete reklamovať, nám tieto chyby oznámte.
Môžete tak urobiť osobne alebo písomne v našom sídle alebo v ktorejkoľvek našej prevádzke osobne alebo písomne, telefonicky na tel.č.: +421 918 215 522 alebo e-mailom na: info@ebikepoint.sk.
Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, pretože ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie poškodenia alebo znehodnotenie tovaru.

Reklamáciu môžete uplatniť napríklad vyplnením formulára ktorý Vám bude doručený emailom po jeho vyžiadaní.

Pre korektné uplatnenie reklamácie je potrebné odovzdať/doručiť nám reklamovaný tovar a preukázať, že tovar bol zakúpený u nás a kedy, napríklad faktúrou, ktorá vám bola zaslaná spolu s tovarom. Podmienkou vybavenia reklamácie je preukázanie kúpy tovaru a dodanie tovaru predávajúcemu alebo ním určenej osobe. Nezabudnite tiež opísať poškodenie reklamovaného tovaru.

Po tom, ako uplatníte reklamáciu:

  • poučíme vás o vašich právach podľa všeobecného predpisu;
  • na základe vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa Občianskeho zákonníka si uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie;
  • po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie vám vydáme potvrdenie.

Ak nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie, máte právo od zmluvy odstúpiť alebo žiadať výmenu veci za novú.

Ako môže byť reklamácia vybavená?
Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, bez zbytočného odkladu také poškodenie odstránime. Namiesto odstránenia poškodenia môžeme vždy vymeniť chybnú vec za nepoškodenú, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti, a rovnako tak aj vy nám môžete navrhnúť radšej výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, avšak len ak nám takou výmenou nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez poškodenia, máte právo na výmenu veci alebo môžete od zmluvy odstúpiť.
Právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy máte aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ale pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb nemôžete vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné poškodenie, teda také, ktoré nebránia užívaniu veci, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Vaše vyššie uvedené práva z chýb zanikajú, ak vzniknuté škody neoznámite riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Reklamačné konanie je ukončené odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, za vybavenie reklamácie sa považuje tiež písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Aký je postup pri zamietnutí reklamácie?
Postup pri zamietnutí reklamácie stanovuje zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Ak reklamáciu uplatníte počas prvých 12 mesiacov od prevzatia veci, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od vás nemôžeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch od kúpy a my ju zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie vám uvedieme, komu môžete zaslať vec (tovar) na odborné posúdenie. Ak je vec zaslaná na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie sme povinní vám uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ebikepoint.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Ak na takúto vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a dodávateľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Ružomberku dňa 21.03.2022

ADVEN s.r.o.