Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Internetový obchod na adrese www.ebikepoint.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou ADVEN s.r.o. so sídlom Pod Ostré 7085/20, 034 03 Ružomberok, IČO: 51209888, IČ DPH: SK2120660927, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 68883/L (ďalej len „dodávateľ“).

1.2 Kontaktné údaje na dodávateľa:
Názov: ADVEN s.r.o.
Sídlo: Pod Ostré 7085 / 20, 034 03 Ružomberok, Slovenská republika

IČO: 51209888
DIČ: 2120660927
IČ DPH: SK2120660927
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel S.r.o, vložka číslo 68883/L

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK3302000000003908362056

Telefonický kontakt: +421 918 215 522
E-mailový kontakt: info@ebikepoint.sk

PREVÁDZKA Ružomberok
Hollého 5350 / 13
034 01 Ružomberok

Telefón: +421 918 215 522
Email: info@ebikepoint.sk

PREVÁDZKA Liptovský Mikuláš
Demänovská cesta 554/6A
031 01 Liptovský Mikuláš – Demänová

Telefón: +421 917 413 309
Email: jasna@ebikepoint.sk

PREVÁDZKA Košice
Krosnianska 1393/10
040 22, Košice III

Telefón: +421 907 280 320
Email: kosice@ebikepoint.sk

Zákaznícky servis: prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu
Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 12:00

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
web: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci” alebo „odberateľ“) prostredníctvom internetového obchodu www.ebikepoint.sk, emailom alebo telefonicky (ďalej len zmluva).
1.4 Ak ďalej v týchto VOP nie je uvedené inak:
1.4.1 Vecou sa rozumie tovar ponúkaný prostredníctvom elektronického obchodu www.ebikepoint.sk , pričom tovarom sa myslí predmet kúpy.
1.4.2 Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
1.4.3 Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, t.j. dodávateľ.
1.4.4 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
1.4.5 Podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, (ďalej len „podnikateľ“).
1.5 Právne vzťahy týkajúce sa spotrebiteľa neupravené v týchto VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.6 Právne vzťahy vzniknuté medzi dodávateľom a odberateľom, ktorým je podnikateľ, neupravené v týchto VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
1.7 VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Pokiaľ nie sú v zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a odberateľom vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto VOP.
1.8 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok 2

Predmet a spôsob uzavretia zmluvy

2.1 Zmluva je dojednaním medzi dodávateľom a odberateľom o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného zmluvou, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.
2.2 Odberateľ si objedná dodanie tovaru, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
2.3 Odberateľ si v internetovom obchode vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo kusov a kliknutím na tlačidlo „vložiť do košíka“ tovar v požadovanom množstve uloží do košíka. Následne môže pokračovať v nákupe výberom ďalšieho tovaru alebo prejsť do „pokladne“, kde si môže prezrieť obsah „nákupného košíka“ - zhrnutie. Po výbere tovaru a jeho množstva odberateľ vyplní formulár v rozsahu pre prípad spotrebiteľa: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mailový a telefonický kontakt, a pre prípad podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, dodacia a fakturačná adresa, e-mailový a telefonický kontakt, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH, ďalej si odberateľ zvolí spôsob doručenia a platby. Za tovar možno platiť bankovým prevodom na účet dodávateľa, na dobierku, alebo platobnou kartou. Pre uskutočnenie objednávky je potrebné odoslať objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. O vytvorení objednávky a jej odoslaní odberateľom dodávateľovi v internetovom obchode je odberateľovi automaticky zaslané potvrdenie na e-mailovú adresu zadanú odberateľom. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy, ktorým je odberateľ viazaný. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany dodávateľa dôjde až elektronickým potvrdením (e-mailom) elektronickej objednávky (potvrdenie o uzavretí zmluvy), čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.
2.4 Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj telefonicky alebo emailom. Každá objednávka musí obsahovať údaje uvedené v bode 2.3 týchto VOP. Potvrdenie prijatia telefonickej alebo emailovej objednávky, ako aj potvrdenie o uzatvorení zmluvy je Odberateľovi doručené na zadanú emailovú adresu.
2.5 Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v potvrdenej objednávke. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v kúpnej zmluve a v týchto VOP sú irelevantné. Akákoľvek zmena údajov zmluvy musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami.

Článok 3

Predmet zmluvy

3.1 Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy je dodávateľ povinný dodať odberateľovi objednaný tovar za dohodnutú cenu v zmysle objednávky uskutočnenej podľa týchto VOP a odberateľ je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob doručenia a platby tovaru uhradiť.
3.2 V prípade porušenia podmienok zmluvy odberateľom si dodávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Odberateľovi v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu porušením povinností odberateľa vznikla.

Článok 4

Platobné a dodacie podmienky

4.1 Dojednaná cena za včasné a riadne dodanie tovaru je stanovená dohodou strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. Celková cena tovaru je uvádzaná spolu s DPH.
4.2 Kúpna cena sa riadi cenníkom dodávateľa v čase vyhotovenia objednávky (ďalej aj len „cena za tovar“). Cena za tovar je vždy uvedená pri jednotlivých tovaroch v internetovom obchode. Náklady na dodanie a prípadné náklady súvisiace s platbou za tovar sú uvedené pri jednotlivých vybraných spôsoboch doručenia a platby. Pred odoslaním objednávky je odberateľ vždy oboznámený s cenou za tovar, súvisiacimi nákladmi a celkovou cenou vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenu za tovar je možné uhradiť bankovým prevodom na účet dodávateľa, na dobierku alebo platobnou kartou (akceptované sú karty VISA, VISA Electron, MASTERCARD a Maestro). V prípade platby bankovým prevodom si odberateľ môže po potvrdení objednávky vytlačiť zálohovú faktúru zaslanú e-mailom, ktorá obsahuje informácie o tovare, cene a účte dodávateľa, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť. Pri platbe prevodom je potrebné zadať ako variabilný symbol číslo objednávky. V prípade dodania tovaru prostredníctvom kuriéra je možné využiť tiež platbu na dobierku. V prípade záujmu o osobný odber bude odberateľ informovaný e-mailom, že objednaný tovar už je pripravený na výdajnom mieste a môže si ho prevziať v nasledujúcich 7 kalendárnych dňoch od doručenia informácie. Platbu kartou je možné uskutočniť prostredníctvom služby GoPay. Faktúra na cenu za tovar vystavená dodávateľom bude zaslaná odberateľovi elektronicky alebo spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
4.3 Zľavy a akékoľvek iné zmeny z cenníkovej ceny podliehajú osobnej dohode zmluvných strán.
4.4 Poškodenie a zničenie tovaru po prechode nebezpečenstva škody na odberateľa nemá vplyv na povinnosť odberateľa riadne a včas zaplatiť cenu za tovar.
4.5 Neuhradením ceny za tovar odberateľom riadne a včas vzniká dodávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.
4.6 Odberateľ nie je oprávnený jednostranne znižovať výšku platby.
4.7 Ak vznikne pri plnení zmluvy nutnosť ďalších výdavkov vinou odberateľa (napr. odberateľ neprevezme tovar v odbernej lehote a bude potrebné zaslať mu ho znova), uhradí odberateľ tieto ďalšie výdavky podľa skutočných nákladov vynaložených dodávateľom.
4.8 Dodávateľ riadne a včas dodá odberateľovi tovar a odberateľ sa zaväzuje tovar prevziať v súlade so zmluvou podľa týchto VOP. Dodávateľ dodá tovar podľa zmluvy odberateľovi v mieste a lehote dohodnutých v zmluve.
4.9 Za riadne dodanie tovaru sa považuje dodanie tovaru včas v dojednanom množstve, dojednanej kvalite, bez vád, so všetkými dokladmi, ktoré sú podľa charakteru plnenia vyžadované právnymi alebo technologickými predpismi a vzájomnými dojednaniami alebo inak nevyhnutné k tomu, aby tovar mohol riadne plniť svoj účel.
4.10 Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia alebo môžu brániť riadnemu alebo včasnému dodaniu tovaru, oznámi to odberateľ dodávateľovi, resp. dodávateľ odberateľovi, písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailu bez zbytočného odkladu spolu s uvedením náhradného termínu dodania.
4.11 Lehota pre dodanie tovaru je najviac 30 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, ak sa dodávateľ a odberateľ písomne nedohodnú inak. Tovar, ktorý sa nachádza v sklade dodávateľa, je dodávateľom štandardne odosielaný odberateľovi na druhý pracovný deň od úhrady kúpnej ceny a nákladov na dodanie, alebo od uskutočnenia objednávky v prípade platby na dobierku.

Článok 5

Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

5.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, dňom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ktorým je podnikateľ, až dňom úplného uhradenia kúpnej ceny za tovar.
5.2 Nebezpečenstvo škody prechádza na odberateľa okamžite po prevzatí tovaru.

Článok 6

Odstúpenie od Zmluvy

6.1 Odberateľ aj dodávateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov a z dôvodov uvedených v týchto VOP.
6.2 V prípade, ak dodávateľ neposkytne plnenie podľa zmluvy v dohodnutej lehote, považuje sa to za porušenie zmluvy oprávňujúce odberateľa odstúpiť od zmluvy.
6.3 Právo na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana povinná uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
6.4 Aj bez udania dôvodu môže od zmluvy odstúpiť odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, a to za nasledovných podmienok:
6.4.1 Odberateľ, ktorým je spotrebiteľ, je v prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
6.4.2 Právo na odstúpenie od zmluvy je odberateľ povinný uplatniť u dodávateľa písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom ak má odberateľ záujem, môže za účelom odstúpenia od zmluvy vyplniť a odoslať vzorový formulár dostupný na internetovej stránke dodávateľa www.ebikepoint.sk a ktorý mu bude doručený aj na e-mailovú adresu odberateľa spolu s týmito VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odberateľ oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša odberateľ.
6.4.3 Ak odberateľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej odberateľ odstúpil. Od odberateľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
6.4.4 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť odberateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým odberateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
6.4.5 Odberateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
6.4.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša odberateľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Odberateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
6.4.7 Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
6.4.8 Odberateľ berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu.
6.4.9 Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal dodávateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy dodávateľa u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 7

Záruka, záručné podmienky, zodpovednosť za vady

7.1 V tomto článku sú uvedené informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
7.2 Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Ak ide o dodanie použitej veci, záručná doba je 12 mesiacov.
7.3 Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar má v dobe prevzatia odberateľom a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilý k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu.
7.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Ak odberateľ prevzal tovar až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
7.5 Dodávateľ zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, dodávateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
7.6 Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia odberateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
7.7 Odberateľ je povinný bezodkladne po zistení vád tieto oznámiť predávajúcemu a poškodený tovar ďalej nepoužívať.
7.8 Reklamáciu môže odberateľ uplatniť v sídle Dodávateľa alebo v ktorejkoľvek jeho prevádzke osobne alebo písomne, telefonicky na tel.č.: +421 918 215 522 alebo e-mailom na: info@ebikepoint.sk. Pre začatie reklamačného konania je potrebné, aby odberateľ doručil predávajúcemu reklamovaný tovar a preukázal, že tovar bol zakúpený u dodávateľa a kedy (napr. faktúrou obdržanou pri dodaní tovaru). Pri uplatnení reklamácie odberateľ popíše vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Tovar doručený na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý.
7.9 Odberateľovi zaniká právo z vád veci, ak vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.10 Nasledujúce ustanovenia tohto článku (7.11 až 7.19) sa vzťahujú len na zmluvu uzavretú s odberateľom, ktorým je spotrebiteľ. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru, ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade odberateľa, ktorý pri uzatvorení zmluvy vystupuje ako podnikateľ, riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
7.11 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť ho o
jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa Občianskeho zákonníka uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu veci za novú. Tento bod sa vzťahuje len na odberateľa, ktorým je spotrebiteľ.
7.12 Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať odberateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť odberateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
7.13 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť  chybnú vec za nepoškodenú, ak to odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
7.14 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má odberateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však odberateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má odberateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
7.15 Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené až do ukončenia reklamačného konania.
7.16 Ak odberateľ reklamáciu výrobku (t.j. tovaru) uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia veci, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak odberateľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže odberateľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odberateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný odberateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
7.17 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
7.18 Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.19 Informácie pre spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode sa nachádzajú tiež v Reklamačnom poriadku vydanom dodávateľom, ktorý tvorí súčasť týchto VOP ako Príloha č. 1.

Článok 8

Doručovanie

8.1 Za adresu na doručovanie všetkých písomností sa považuje adresa uvedená odberateľom v jeho kontaktných údajoch zadaných pri vytvorení objednávky a adresa dodávateľa uvedená ako sídlo v týchto VOP, okrem prípadov, v ktorých si zmluvné strany včas písomne doručili oznámenie o inej adrese, alebo v ktorých tak ustanovujú tieto VOP. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neúspešného doručenia, a to v deň jej vrátenia odosielateľovi. Pri písomnostiach odosielaných faxom alebo emailom sa za deň doručenia považuje deň odoslania.

Článok 9

Ostatné dojednania

9.1 Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto VOP nie je ani jedna zo strán oprávnená započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej strany bez vopred daného písomného súhlasu druhej strany, a to ani po zániku ich obchodného vzťahu.
9.2 Strany nepovažujú žiadne z ustanovení týchto VOP za také, ktoré by bolo v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich záväzkového vzťahu alebo by malo charakter nekalej zmluvnej podmienky a v prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP odchyľujú od zaužívaných alebo zákonom usmerňovaných štandardov, strany uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP potvrdzujú, že pre toto odchýlenie existuje spravodlivý dôvod, vyplývajúci z predmetu, povahy a okolností dojednaného plnenia.

Článok 10

Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

10.1 Odberateľ, ktorým je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ebikepoint.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, odberateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže odberateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk
10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a dodávateľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

11.1 V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvy.
11.2 Súčasťou týchto VOP je ako Príloha č. 1 Reklamačný poriadok.
11.3 Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže dodávateľ meniť a dopĺňať. Nové znenie všeobecných obchodných podmienok je účinné odo dňa jeho zverejnenia, pričom práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa vyplývajúce z právneho vzťahu založeného zmluvou uzavretou pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia všeobecných obchodných podmienok sa spravujú znením všeobecných obchodných podmienok účinným v čase vzniku zmluvy.
11.4 V prípade sporu a neúspešného rokovania o urovnaní sporu je na rozhodnutie vo veciach sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
11.5 Dodávateľ je oprávnený na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad – Okresný úrad Ružomberok, živnostenský odbor. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
11.5.1 Osobné údaje odberateľa sú spracovávané v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Odberateľ ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na internetovej stránke dodávateľa www.ebikepoint.sk v sekcii GDPR - Ochrana osobných údajov: https://www.ebikepoint.sk/info/spracovanie-osobnych-udajov

Akcia -10% pre registrovaných užívateľov

Platnosť: od 27.1.2023 00:01hod. do 28.2.2023 23:59hod.

Zákazník po registrácii získa zľavu na celý nákupný košík -10%.

Zľavnené ceny sa zobrazujú až po registrácií.

Zľava platí iba na jeden nákup.*

Zľava platí iba na tovar ktorý nieje už v zľave. 

Zľava nie je uplatňovaná na prepravné náklady ani na platbu dobierkou.

 

V Ružomberku dňa 21.03.2022

Prílohy - dokumenty k stiahnutiu

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (PDF)

Reklamačný protokol (PDF)